Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2016 (28/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 (28/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2016 về trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. (27/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2016 (25/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2016 về kết quả SXKD 6 tháng năm 2016 (21/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Công bố thông tin hợp đồng thuê công ty kiểm toán (01/07/2016)
Nội dung công bố thông tin hợp đồng thuê công ty kiểm toán
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PTB (03/06/2016)
Nội dung giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PTB
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (03/06/2016)
Nội dung công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi niêm yết (03/06/2016)
Nội dung của quyết định số: 214/QĐ-SGDHCM ngày 31/05/2016.
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (03/06/2016)
Nội dung thông báo số: 654/TB-SGDHCM ngày 02/06/2016 của SGDCK TPHCM