FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về
Tải về CTC 2021
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tên công ty con Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu Công ty CP Phú Tài chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi
Kính gửi:    Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài – Căn cứ công văn số 639/SGDHCM-NY ngày 20/05/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; – Căn cứ Thông báo số: 873/TB-CNVSD ngày 18/5/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP. HCM, Ngày
TOP