FORGOT YOUR DETAILS?

08:54 02-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 ngày 01 tháng 06 năm 2018
09:06 01-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 24 ngày 28 tháng 05 năm 2018
09:05 01-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
09:11 22-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
09:13 18-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT
09:14 14-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả phát hành 20 phần trăm cổ phiếu cho CĐHH
09:22 09-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Quyết định số : 334/QĐ-UBCK ngày 08/05/2018 của UBCK nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty cổ phần Phú Tài. Quyết định số: 334 QĐ UBCK ngày 8/5/2018
09:19 09-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không bán hết
TOP