FORGOT YOUR DETAILS?

15:19 08-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin về thành lập công ty bất động sản Phú Tài
09:26 02-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT
09:42 28-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ  ĐÔNG NỘI BỘ   Báo cáo giao dịch quyền mua người có liên quan cổ đông nội bộ
09:30 28-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ
09:45 17-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Lộc thành viên Hội đồng quản trị công ty Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Lộc
09:48 13-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT
09:51 04-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Công văn 2011 của UBCK NN ngày 04/04/2018 về nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty cổ phần Phú Tài. Công văn 2011 của UBCK NN về nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao
10:01 28-03-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Thông báo giao dịch quyền mua CP phát hành cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 20% của người liên quan
TOP