FORGOT YOUR DETAILS?

09:13 18-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT
09:14 14-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả phát hành 20 phần trăm cổ phiếu cho CĐHH
09:22 09-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Quyết định số : 334/QĐ-UBCK ngày 08/05/2018 của UBCK nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty cổ phần Phú Tài. Quyết định số: 334 QĐ UBCK ngày 8/5/2018
09:19 09-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không bán hết
15:19 08-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin về thành lập công ty bất động sản Phú Tài
09:26 02-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT
09:42 28-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ  ĐÔNG NỘI BỘ   Báo cáo giao dịch quyền mua người có liên quan cổ đông nội bộ
09:30 28-04-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ
TOP