Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT
14/12/2017 13:56

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

 

CÁC TIN KHÁC:

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của người liên quan

THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV(2018-2022)

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018-2022)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CĐ NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ LÊ VỸ - CHỦ TỊCH HĐQT

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ LÊ VĂN THẢO - TGĐ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ PHAN QUỐC HOÀI - TV HĐQT

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top