Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2018
03/05/2018 08:39

Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2018

 

CÁC TIN KHÁC:

Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT

Báo cáo kết quả phát hành 20 phần trăm cổ phiếu cho CĐHH

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không bán hết.

Quyết định số: 334 QĐ UBCK ngày 8 thang 5 nam 2018

Công bố thông tin về thành lập công ty bất động sản Phú Tài

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí I năm 2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top