Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
05/07/2018 08:33

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

CÁC TIN KHÁC:

Ủy Ban chứng khoán co văn bản số 4278 UBCK QLCP ngay 11 thang 07 năm 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Đỗ Xuân Lập TV HĐQT công ty

Thông báo giao dịch cổ phiểu PTB của cổ đông nội bộ ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Thảo - Phó CT HĐQT - Tổng giám đốc

Công bố thông tin trả cổ tức năm 2017

Quyết định của Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

công văn 3631 của UBCK về chấp nhận hồ sơ trả cổ tức 2017 của PTB

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu PTB

Công bố thôn tin hợp đồng kiểm toán năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top