Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Lộc (17/04/2018 13:19)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (13/04/2018 13:56)

Công văn 2011 của UBCK NN về nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (04/04/2018 14:09)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CP PHÁT HÀNH CHO CĐHH, TỶ LỆ 20 PHẦN TRĂM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (28/03/2018 11:20)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CP PHÁT HÀNH CHO CĐHH, TỶ LỆ 20 PHẦN TRĂM CỦA NLQ (28/03/2018 11:19)

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (23/03/2018 15:20)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (23/03/2018 15:19)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (23/03/2018 15:17)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của người liên quan (23/03/2018 13:38)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT công ty (07/03/2018 14:36)

THÔNG BÁO SỐ 233.TB-SGDHCM NGÀY 02.03.2018 CỦA SỞ GDCK TP HỒ CHÍ MINH VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (05/03/2018 10:35)

Công bố thông tin của HĐQT công ty về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (02/03/2018 10:00)

Thông báo số: 167/CNVSD ngày 26/02/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam -CN HCM (28/02/2018 09:29)

Công văn số: 1092/UBCK-QLCB ngày 9/2/2018 (12/02/2018 10:41)

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (09/02/2018 17:11)

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (09/02/2018 17:10)

Bản cáo bạch công ty cổ phần Phú Tài (09/02/2018 17:06)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Bùi Thức Hùng-Trưởng Ban kiểm soát (07/02/2018 10:45)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Nguyễn Thị Minh (02/02/2018 13:40)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Bùi Thức Hùng (26/01/2018 13:34)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top