THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CĐ NỘI BỘ (13/03/2018 08:49)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ LÊ VỸ - CHỦ TỊCH HĐQT (09/03/2018 08:43)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ LÊ VĂN THẢO - TGĐ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (09/03/2018 08:43)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ PHAN QUỐC HOÀI - TV HĐQT (09/03/2018 08:42)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ NGUYỄN SỸ HÒE - TV HĐQT (09/03/2018 08:42)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ LÊ VĂN LỘC - TV HĐQT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (09/03/2018 08:41)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ TRẦN THANH CUNG - TV HĐQT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (09/03/2018 08:40)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ NGUYỄN ĐỨC THẮNG - TV HĐQT ĐỘC LẬP (09/03/2018 08:40)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ BÙI THỨC HÙNG - TRƯỞNG BKS VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (09/03/2018 08:39)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ NGUYỄN THỊ MỸ LOAN - KẾ TOÁN TRƯỞNG (09/03/2018 08:38)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ESOP CỦA CĐ NỘI BỘ TRƯƠNG CÔNG HOÀNG - TV BKS (09/03/2018 08:37)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ TV BKS Nguyễn Đức Hạnh (26/10/2015 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Nguyễn Thị Minh (07/08/2012 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của bà Võ Thị Hoài Châu người liên quan cổ đông nội bộ (04/07/2012 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của bà Nguyễn Thị Minh là người liên quan đến cổ đông nội bộ (02/07/2012 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Văn Thảo (26/12/2011 00:00)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Lớn Lê Vỹ (17/11/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ (17/11/2011 00:00)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Lớn Lê Văn Thảo (17/11/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Văn Thảo (17/11/2011 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top