Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (22/04/2018 10:25)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (22/04/2018 10:24)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (12/08/2017 08:21)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (12/08/2017 08:20)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (20/03/2017 11:37)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (20/03/2017 11:36)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (26/03/2016 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (26/03/2016 00:00)

Biên bản của HĐQT kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/12/2015 00:00)

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 lần 1 (07/12/2015 00:00)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (21/03/2015 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (21/03/2015 00:00)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (22/03/2014 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (22/03/2014 00:00)

Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) (18/04/2013 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017) (18/04/2013 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (26/03/2012 00:00)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (26/03/2012 00:00)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (23/03/2011 00:00)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (23/03/2011 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top