Danh sách cá nhân đề, ứng cử vào HĐQT công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022) (13/04/2018 14:57)

Sơ yếu lý lịch cá nhân đề cử, ứng cử vào HĐQT công ty CP Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022) (13/04/2018 14:55)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 (05/04/2018 10:59)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (05/04/2018 10:57)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ IV (05/04/2018 10:56)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 (05/04/2018 10:56)

PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT 2018 (05/04/2018 10:55)

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (05/04/2018 10:55)

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HĐQT NHIỆM KỲ IV (05/04/2018 10:54)

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN (05/04/2018 10:54)

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY (05/04/2018 10:53)

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CÔNG TY (05/04/2018 10:53)

TỜ TRÌNH V.V SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY (05/04/2018 10:52)

TỜ TRÌNH V.V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (05/04/2018 10:52)

Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022) (26/03/2018 13:34)

THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV(2018-2022) (22/03/2018 10:31)

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018-2022) (22/03/2018 10:30)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top