FORGOT YOUR DETAILS?

10:43 11-07-2018 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Ủy Ban chứng khoán có văn bản số: 4278 UBCK-QLCP ngày 11 tháng 07 năm 2018 chấp nhận hồ sơ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Phú Tài. Tải về 5 / 5 ( 2 votes )
13:11 28-02-2018 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Thông báo số: 25/TB-HĐQT ngày 28/02/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tải về 5 / 5 ( 1 vote )
13:21 09-02-2018 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Tải về
10:43 01-03-2017 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Tải về 5 / 5 ( 1 vote )
11:32 25-01-2016 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Cáo bạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và lựa chọn người lao động Tải về
11:29 25-07-2011 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Thông tin công ty trước niêm yết Tải về
16:47 25-05-2011 / Published in Cáo Bạch, Quan hệ cổ đông
Bản cáo bạch công ty cổ phần Phú Tài Tải về
TOP