FORGOT YOUR DETAILS?

14:53 19-03-2019 / Published in Quan hệ cổ đông, TL ĐHCĐ 2019
Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Thời gian: Bắt đầu 7h30, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng
Tải về THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 20195 (100%) 1 vote
Tải về [TLĐHCĐ2018] Danh sách cá nhân đề, ứng cử vào HĐQT công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)
Tải về [TLĐHCĐ2018] Sơ yếu lý lịch cá nhân đề cử, ứng cử vào HĐQT công ty CP Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ IV
Tải về [TLĐHCĐ2018] PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017
Tải về [TLĐHCĐ2018] PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT 2018
Tải về [TLĐHCĐ2018] QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TOP