FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về [TLĐHCĐ2018] Danh sách cá nhân đề, ứng cử vào HĐQT công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)
Tải về [TLĐHCĐ2018] Sơ yếu lý lịch cá nhân đề cử, ứng cử vào HĐQT công ty CP Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Tải về [TLĐHCĐ2018] BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ IV
Tải về [TLĐHCĐ2018] PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017
Tải về [TLĐHCĐ2018] PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT 2018
Tải về [TLĐHCĐ2018] QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Tải về [TLĐHCĐ2018] QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ TV HĐQT NHIỆM KỲ IV
Tải về [TLĐHCĐ2018] TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TOP