FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về [TLĐHCĐBT2017] Tờ trình bổ sung người đại diện Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Tải về [TLĐHCĐ2017] Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017
Tải về [TLĐHCĐ2017] Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
Tải về [TLĐHCĐ2017] Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung tên gọi công ty
Tải về [TLĐHCĐ2017] Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tải về [TLĐHCĐ2017] Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tải về [TLĐHCĐ2017] Mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
Tải về   [TLĐHCĐ2016] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Biên bản của HĐQT kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về [TLĐHCĐ2015] Biên bản của HĐQT kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 lần 1 Tải về [TLĐHCĐBT2015] Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 lần 1
TOP