FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về   KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20195 (100%) 1 vote[s]
Tải về   NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO HĐQT VỀ NGÀY ĐKCC CHỐT DS CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 20195 (100%) 1 vote[s]
Tải về  
Tải về Tải về   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 20185 (100%) 1 vote[s]
Tải về BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY – KỲ BÁO CÁO NĂM 20185 (100%) 1 vote[s]
Tải về KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD 20194.5 (90.67%) 15 vote[s]
  Tải về Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng năm 20184 (80%) 2 vote[s]
Tải về Quyết định hội đồng quản trị về thành lập Ban kiểm toán nội bộ công ty5 (100%) 1 vote[s]
TOP