FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD 20194.3 (86%) 10 votes
  Tải về Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng năm 20184 (80%) 2 votes
Tải về Quyết định hội đồng quản trị về thành lập Ban kiểm toán nội bộ công ty5 (100%) 1 vote
Tải về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20185 (100%) 1 vote
Tải về Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và chỉ tiêu SXKD Quý III năm 20185 (100%) 1 vote
Tải về Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả SXKD quý I năm 2018
Tải về Công văn đính chính và Nghị quyết Hội đồng quản trị về Đại hội và phát hành cổ phiếu
Tải về Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017
TOP